Logo EU kohezijski sklad

Sončna Zadruga /

Zadružni model

Naš cilj je prelivanje poslovnih presežkov v korist članov zadruge (nižja cena energije) in razvoj zadruge, ne pa delitev dobička med lastnike.

Zadružni model organizairanosti smo izbrali zato, ker je to edini poslovni model, v katerem lahko člani zadruge, kot kupci blaga ali storitev, soupravljajo organizacijo, ki jim te storitve ali blago prodaja. To pa je največji garant, da bo Sončna zadruga poslovne presežke uporabljala v korist svojih članov in ostala zavezana družbeno odgovornemu odnosu do ljudi in okolja (narave in ljudi), v katerem deluje.

Da bi sledili temu cilju, smo zakonske določbe o zadrugah še dogradili v statutu Sončne zadruge, v katerem smo med drugim določili:

  • da ima vsak član zadruge na občnem zboru 1 glas, ne glede na število vplačanih vložkov,
  • da je možno med člane zadruge razdeliti največ 20% letnega presežka,
  • da so plače zaposlenih v zadrugi omejene na 4 kratnik najnižje plače v zadrugi,
  • da je članstvo v zadrugi odprto za vsakogar, ki vplača obvezni delež (200 EUR za fizične , 1000 EUR za pravne osebe z do 2 000 000,00 EUR letnih prihodkov in 2000 EUR za pravne osebe z višjimi prihodki).

Sončna zadruga, zelena energija, z.b.o., so.p.
Sneberska c. 15a
1260 Ljubljana Polje