Logo EU kohezijski sklad

Sončna Zadruga /

Zelena energija

Projektiramo, financiramo in izvajamo projekte prehoda na zelene vire energije v stanovanjskih, javnih in poslovnih objektih.

Ker želimo biti odgovorni do okolja in naših otrok, našim članom dobavljamo oz. omogočamo dobavo izključno zelene energije, to je energije iz obnovljivih virov. Prvenstveno se osredotočamo na

  • lesno biomaso in
  • vodne vire,

saj sta ta dva vira najpomembnejši naravni bogastvi Slovenije.

Lesno biomaso uporabljamo za ogrevanje in soproizvodnjo toplote in elektrike.

Ko gre za ogrevanje, nadomestimo stare peči – običajno na nafto – s sodobnimi pečmi na lesne sekance ali pelete. Investicijo financira Sončna zadruga, poskrbimo tudi za pridobitev možnih državnih subvencij. Lastniku objekta pa potem po dogovorjeni ceni in za dogovorjeno število let dobavljamo toploto, ki je cenejša od toplote, pridobljene iz fosilnih goriv.

Pri proizvodnji elektrike v kogeneracijah na lesno biomaso ali v malih hidroelektrarnah

investicijo prav tako izvedemo sami, z lokalnimi lastniki zemljišč oz. lokalnimi dobavitelji lesne biomase pa se dogovorimo za delitev prihodkov od prodane elektrike.

Gozdnatost Slovenije

Gozdnatost in pestrost gozdov

Slovenija spada med najbolj gozdnate države v Evropi. 1.184.526 hektarjev gozdov pokriva več kot polovico površine države (gozdnatost je 58,4 %).

Pretežni del slovenskih gozdov je v območju bukovih, jelovo-bukovih in bukovo-hrastovih gozdov (70 %), ki imajo razmeroma veliko proizvodno sposobnost.

Lesne zaloge slovenije

Lesna zaloga Slovenije

Slovenija je dežela gozdov, saj pokrivajo 58,4 % naše domovine. Po gozdnatosti smo na tretjem mestu v Evropski uniji, za Švedsko in Finsko.

Več podatkov o gozdovih slovenije lahko dobite na Spletni strani zavoda za gozdove slovenije.

Sončna zadruga, zelena energija, z.b.o., so.p.
Sneberska c. 15a
1260 Ljubljana Polje